castellanovalencià

Estàs a Inici > Condicions legals

AVÍS LEGAL

El present Avís Legal regula l'ús de la present pàgina web, creada per VICENS MOLTO C.B. El fet d'accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions i atribueix la condició de l'usuari del portal i l'accés al mateix implica la seua acceptació sense reserves. En cas de no acceptar les clàusules establides en el present Avís Legal, l'usuari haurà d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seua disposició en la pàgina, procedint a abandonar la mateixa.

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB

El nom del domini www.rieradeagres.com està registrat a favor de VICENS MOLTO C.B, inscrita en el Registre Mercantil de ..............................., Tom ............., Foli ..........., Secció ................, Fulla ................. amb CIF no I53187613 , domiciliada a AGRES, PDA LA FITA 10. El telèfon d'atenció al públic és el 660745313 i la bústia de correu electrònic general és info@rieradeagres.com.

2. TERMES I CONDICIONS

Els continguts i serveis inclosos i oferits en aquest lloc web, no estan dirigits a aquelles persones residents en aquelles jurisdiccions on no es troben autoritzats. Únicament es troben compreses en el present lloc web aquelles pàgines que figuren dins del mapa del lloc web. L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L'accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El mer accés no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre VICENS MOLTO C.B i l'usuari del portal. L'Avís Legal i/o les Condicions del Servei de VICENS MOLTO C.B establides per als serveis prestats a través del present lloc web, podran patir modificacions de qualsevol tipus, quan VICENS MOLTO C.B ho considere oportú o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran notificades convenientment, sent vàlides des de la seua publicació en aquest lloc web, excepte manifestació en contrari. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es propose utilitzar el Portal, ja que aquell pot patir modificacions.

3. OBJECTE DE LA WEB

La web de VICENS MOLTO C.B, té com objectiu donar a conèixer els seus productes i ofereix determinats serveis als usuaris, sotmesos als termes i condicions indicats en el present lloc web, devent l'usuari llegir amb atenció les condicions que s'apliquen a cada servei, que en cap cas eximiran, excepte manifestació expressa en contrari, del compliment de l'expressat en l'Avís Legal.

4. CONTINGUTS

VICENS MOLTO C.B , realitza els màxims esforços per a evitar errors en els continguts que es publiquen en el lloc web. Tots els continguts que s'ofereixen a través del lloc web del que VICENS MOLTO C.B és titular o responsable es troben actualitzats, reservant-se VICENS MOLTO C.B, la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment. VICENS MOLTO C.B,no es responsabilitza de les conseqüències que puguen derivar-se dels errors en els continguts que puguen aparèixer en aquests llocs web proporcionats o publicats. Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguen falsos o inexactes i que induïsquen o puguen induir a error a la resta d'usuaris o al personal de VICENS MOLTO C.B, en particular els continguts que es troben protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no conten amb l'autorització del titular dels drets, menyscaben o desprestigien la fama o crèdit de VICENS MOLTO C.B, o siguen considerats com un cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial. VICENS MOLTO C.B no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts VICENS MOLTO C.B exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen ser per la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

VICENS MOLTO C.B , no garanteix l'absència de virus o altres elements que pogueren causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquest lloc web, pel que no es responsabilitza dels perjudicis que es pogueren produir per aquestes causes. VICENS MOLTO C.B, no es responsabilitza del mal ús que Vè. puga fer d'aquest lloc web. El present Avís Legal és aplicable únicament a la informació arreplegada a través del lloc web de VICENS MOLTO C.B. VICENS MOLTO C.B no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Portal, i dels Continguts. En particular, VICENS MOLTO C.B no garanteix que els Usuaris utilitzen el Portal i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal, ni que ho facen de forma diligent i prudent. VICENS MOLTO C.B tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del Portal, si no es té l'autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L'accés al lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de dret de propietat algun sobre els continguts que figuren en el mateix. Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius titularitat de VICENS MOLTO C.B duen implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de VICENS MOLTO C.B. En cap moment, excepte manifestació expressa, l'accés o ús del Portal i/o dels seus continguts, confereix a l'usuari dret algun sobre les marques, logotips, i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei. L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la disposició dels Usuaris en el Portal, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tinga caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, i altres continguts audiovisuals o sonors si els haguera, així com el seu disseny gràfic i codis font (des d'ara, els «Continguts»), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es conte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permès. b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el «copyright» i altres dades identificatives de la reserva de drets de VICENS MOLTO C.B o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establits per al seu reconeixement. L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjos o procediments distints dels quals, segons els casos, s'hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s'hagen indicat a aquest efecte en les pàgines web on es troben els Continguts o, en general, dels quals s'empren habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comporten un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i/o dels Continguts.

7. NAVEGACIÓ I SEGURETAT

VICENS MOLTO C.B , realitza els màxims esforços per a garantir que la navegació a través d'aquest lloc web es realitze en les millors condicions. Per a l'òptima visualització d'aquest lloc web seria convenient disposar d'una versió actualitzada del seu navegador, i per a una correcta visualització es recomana una resolució de 1024x 768. VICENS MOLTO C.B, no garanteix, ni es responsabilitza que l'accés a aquest lloc web siga interromput o es trobe lliure d'error. En cap cas VICENS MOLTO C.B, serà responsable pels perjudicis de qualsevol tipus que sorgisquen per l'accés i l'ús d'aquest lloc web. L'ús dels serveis oferits en el present lloc web per menors d'edat ha d'haver estat prèviament autoritzat pels seus pares, tutors o representants legals, ja que tenen la consideració de responsables dels actes que realitzen els menors al seu càrrec. Aquest website pot contenir dispositius tècnics d'enllaç/s a pàgines externes sobre les quals VICENS MOLTO C.B no es responsabilitza en cap cas ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o el seu accés.

8. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal VICENS MOLTO C.B desitja informar als usuaris de la pàgina el següent:
- Les dades de caràcter personal facilitats a VICENS MOLTO C.B fent ús dels serveis de la pàgina s'incorporaran a fitxers de la seua titularitat amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i/la informació requerida.
- VICENS MOLTO C.B informa que els fitxers es troben registrats en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que disposa de les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els fitxers, per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.
- Es garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seues dades personals comunicant-lo per escrit a l'adreça de VICENS MOLTO C.B situada a AGRES , PDA LA FITA 10 , o via email info@rieradeagres.com.
- L'usuari serà l'únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a VICENS MOLTO C.B i garanteix l'obtenció del consentiment de tercers en els casos previstos en l'Avís Legal de la pàgina i en aquesta Política de Privadesa.
- La navegació per la pàgina deixa com rastre la data i hora de l'última visita, disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seua primera visita a la nostra pàgina, elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides, adreça IP assignada pel seu proveïdor de serveis d'internet i nom de domini des del qual va accedir a la pàgina. Aquestes dades únicament seran utilitzats amb la finalitat d'elaborar dades estadístiques de la pàgina.

9.LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Els termes i condicions que regeixen aquest web site, així com les relacions que pogueren derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que poguera suscitar-se entre l'usuari i VICENS MOLTO C.B, per l'ús d'aquest lloc web, s'acorda la submissió de les mateixes als Jutjats i Tribunals d'AGRES, Espanya.